BİLGİ YARIŞMASINA KATIL

Yeni Eklenen Sorular

Sitemize yeni eklenen 10 soru aşağıda listelenmiştir.


1.Soru
Ceren, nötr bir elek
Ceren, nötr bir elektroskobun topuzuna elektrik yükü hakkında bilgi sahibi olmadığı bir cismi dokundurunca, elektroskobun şekilde gösterildiği gibi negatif yüklenerek yapraklarının açıldığını gözlemlemiştir.

Buna göre Ceren’in elektroskobun topuzuna dokundurduğu cismin, dokundurmadan önceki yük durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)

Cevap: B
Kazanım: F.8.7.2.1. Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır.
Konu: F.8.7.2. Elektrik Yüklü Cisimler
Açıklama/Çözüm:
2.Soru
Elektrik yüklerinin
Elektrik yüklerinin cisimler üzerindeki etkisini araştıran bir öğrenci aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor.

Yükünü bilmediği K, L ve M iletken kürelerini yalıtkan eldiven giymiş olduğu eliyle sabit ve X cismine etki edecek şekilde tutuyor. X cisminin bağlı olduğu dinamometrede okunan değerleri aşağıdaki tabloya kaydediyor.
Cisimler K L M
Dinamometrede okunan değerler 20 N 10 N 5 N
İletken X cisminin yükü bilinmediğine göre K, L ve M küreleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) X pozitif yüklü ise K de pozitif yüklüdür.
B) X negatif ise L de nötrdür.
C) X pozitif yüklü ise M nötrdür.
D) X negatif yüklü ise M de negatif yüklüdür.

Cevap: D
Kazanım: F.8.7.1.2. Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar.
Konu: F.8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Açıklama/Çözüm:
3.Soru
Elektriklenme, günlü
Elektriklenme, günlük yaşamın birçok alanında ve teknolojide kullanılır. Örneğin otomobil ve beyaz eşyaların boyanmasında elektriklenmeden faydalanılır.
Boyama olaylarında gerçekleşen aşamalar aşağıda verilmiştir.
I. Boyanacak otomobil ya da beyaz eşyanın yüzeyi negatif (-) elektrik yüküyle yüklenir.
II. Boya damlacıklarının, püskürtme mekanizmasında pozitif (+) elektrik yüküyle yüklenmesi sağlanır.
III. Boya damlacıkları püskürtme sırasında birbirini iter, böylece üst üste yapışmaz.
IV. Boya damlacıkları ile yüzeyin elektrik yükleri birbirine zıt olduğundan boya tanecikleri yüzeye yapışır.
Bir öğrenci, numaralanmış aşamalarda gerçekleşen olayları temsilen deneyler gerçekleştiriyor fakat bu aşamalardan biri için deney oluşturamıyor.

Buna göre öğrenci hangi aşama için deney oluşturamamıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

Cevap: C
Kazanım: F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.
Konu: F.8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Açıklama/Çözüm:
4.Soru
Nötr plastik bir çub
Nötr plastik bir çubuk ile nötr yün kumaş, şekilde gösterildiği gibi birbirine sürtülerek plastik çubuğun negatif, yün kumaşın ise pozitif elektrik yükü ile yüklenmesi sağlanmıştır.

Negatif elektrik yüklü plastik çubuk ve pozitif elektrik yüklü yün kumaş ile ilgili,
I. Plastik çubuktaki negatif elektrik yükü sayısı, pozitif elektrik yükü sayısından fazladır.
II. Yün kumaştaki pozitif elektrik yükü sayısı, plastik çubuktaki negatif elektrik yükü sayısına eşittir.
III. Yün kumaştaki pozitif elektrik yükü sayısı, plastik çubuktaki pozitif elektrik yükü sayısından fazladır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.

Cevap: A
Kazanım: F.8.7.1.3. Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.
Konu: F.8.7.1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Açıklama/Çözüm:
5.Soru
Bitkilerin fotosente
Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için klorofilin ışığı soğurması gerekir. Işığın soğurulma miktarı arttıkça fotosentez hızı da artar.
Fotoelektrik tüp, ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren alettir. Oluşan elektrik akımı ise miliampermetre ile ölçülür. Miliampermetrede okunan değerin yüksek olması, klorofilin o rengi az soğurarak geçirdiğini gösterir.

Aşağıdaki şekillerde belirlenen renklerdeki ışıkların, klorofil çözeltisi bulunan tüp içinden geçerek fotoelektrik tüp aracılığıyla oluşturdukları elektrik akımları gösterilmektedir.Işık renginin fotosenteze etkisini araştırmak isteyen bir araştırmacı, farklı renklerdeki ışıkları ipliksi yeşil alg üzerine düşürmüştür. Algdeki fotosentez hızını ölçmek için ise algin bulunduğu deney kabına sadece oksijenli solunum yapan bakteri türü koymuştur.
Verilen bilgilere göre deney ortamında bakterilerin alg üzerindeki ışık rengine bağlı dağılımlarının aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir?
A)
B)
C)
D)

Cevap: C
Kazanım: F.8.6.2.2. Fotosentez ile ilgili deney ve gözlem yaparak sonuçlarına yönelik çıkarımda bulunur.
Konu: F.8.6.2. Enerji Dönüşümleri
Açıklama/Çözüm:
6.Soru
Özdeş yükler kullanı
Özdeş yükler kullanılarak oluşturulmuş farklı düzenekler aşağıdaki gibi hareketsiz durmaktadır.

Buna göre I, II ve III ile numaralı yüklerin yere uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
(Eşit bölmelendirilmiş homojen kaldıraç çubuklarının ağırlıkları önemsenmeyecektir.)
A) I > II > III
B) II > I > III
C) III > I > II
D) III > II > I

Cevap: D
Kazanım: F.8.5.1.1. Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.
Konu: F.8.5.1. Basit Makineler
Açıklama/Çözüm:
7.Soru
Maddenin kimyasal de
Maddenin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve çeşidi korunduğundan kütle de korunur.
Öğretmen, kapalı bir kapta gerçekleştirdiği kimyasal bir tepkime sonunda K, L, M katılarının ve N gazının kütlelerinde oluşan değişimi aşağıdaki kütle-zaman grafiğini çizerek öğrencilerine göstermiştir.

Buna göre grafiği inceleyen öğrencilerin tepkime ile ilgili yaptığı yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Kaptaki toplam katı kütlesi korunmuştur.
B) K ve N maddelerinin kütleleri azalırken M maddesinin kütlesi artmıştır.
C) K ve L maddeleri biterken M ve N maddeleri oluşmuştur.
D) M maddesinin kütlesi, K ve L maddelerinin kütleleri toplamına eşittir.

Cevap: C
Kazanım: F.8.4.3.1. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
Konu: F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler
Açıklama/Çözüm:
8.Soru
Katı maddeler ağırlı
Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular. Birim yüzeye etki eden bu kuvvete basınç denir. Katıların basıncı, uyguladıkları kuvvete ve yere temas eden yüzeylerine bağlı olarak değişir.
Taban alanları birbirine eşit olan, düzgün şekilli K, L, M ve N cisimleri aşağıdaki gibi üst üste konmuştur.

Cisim çiftlerinin yere uyguladığı basınçların büyüklükleri grafikte gösterilmiştir.

Buna göre cisimlerin ağırlıklarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) K > L > M > N
B) L > K > N > M
C) M > L > K > N
D) N > K > L > M

Cevap: B
Kazanım: F.8.3.1.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
Konu: F.8.3.1. Basınç
Açıklama/Çözüm:
9.Soru
Mendel, homozigot mo
Mendel, homozigot mor ve beyaz çiçekli bitkileri çaprazlayarak elde ettiği tohumları ekmiş ve gelişen yavru bezelyelerin çiçek renklerini gözlemlemiştir.

Gelişen bezelyelerin bütün çiçeklerinin mor renkli olduğu gözlemlendiğine göre bu bezelyeler ile ilgili,
I. Bezelyelerde mor çiçek özelliği beyaz çiçek özelliğine baskındır.
II. Yavru bezelyelerin çiçek rengi bakımından genotipleri heterozigottur.
III. Yavru bezelyeler kendi arasında çaprazlandığında beyaz çiçekli bezelye oluşma ihtimali 3/4’tür.
yorumlarından hangileri yapılamaz?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.

Cevap: B
Kazanım: F.8.2.2.2. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
Konu: F.8.2.2. Kalıtım
Açıklama/Çözüm:
10.Soru
Aşağıdaki grafik, 21
Aşağıdaki grafik, 21 Haziran'da K, L ve M şehirlerinde yaşanan gece ve gündüz sürelerini göstermektedir.

Bu grafiğe göre K, L ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
  Kuzey Yarım Küre Güney Yarım Küre Ekvator
A) K L M
B) L K M
C) M K L
D) M L K
A) A Seçeneği
B) B Seçeneği
C) C Seçeneği
D) D Seçeneği

Cevap: A
Kazanım: F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
Konu: F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu
Açıklama/Çözüm:

Yardım
Yardım konuları için tıklayınız...
Arama
İstatistikler
Toplam Soru Sayısı: 3124

Test: 1569 (%50)
Boşluk Doldurma: 449 (%14)
Doğru Yanlış: 820 (%26)
Klasik: 226 (%7)
Bulmaca-Kavram Ağı: 60 (%2)